Tổ chức hành nghề kiến trúc phải đáp ứng những điều kiện gì? Có thể tổ chức dưới những hình thức nào? Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề kiến trúc? Trong bài viết này, Luật LawKey sẽ chia sẻ, giải đáp giúp bạn.

Điều kiện hoạt động và hình thức tổ chức hành nghề kiến trúc

Điều kiện hoạt động và hình thức tổ chức hành nghề kiến trúc được quy định như sau:

Điều kiện hoạt động của tổ chức hành nghề kiến trúc 

– Được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Có cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn về kiến trúc hoặc chủ trì thiết kế kiến trúc có chứng chỉ hành nghề kiến trúc;

– Thông báo thông tin quy định tại điểm a và điểm b khoản này cho cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức hành nghề kiến trúc có trụ sở hoạt động.

Hình thức tổ chức hành nghề kiến trúc

Tổ chức hành nghề kiến trúc gồm:

– Văn phòng kiến trúc sư: văn phòng kiến trúc sư do kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề kiến trúc thành lập và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp;

– Tổ chức sự nghiệp;

– Doanh nghiệp được tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật Kiến trúc, Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề kiến trúc

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề kiến trúc được quy định như sau:

Quyền của tổ chức hành nghề kiến trúc:

– Thực hiện dịch vụ kiến trúc;

– Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ;

– Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao;

– Yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đúng thiết kế kiến trúc được duyệt;

– Từ chối thực hiện yêu cầu trái pháp luật của chủ đầu tư, yêu cầu ngoài nhiệm vụ thiết kế kiến trúc và hợp đồng, yêu cầu thay đổi thiết kế kiến trúc không phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

– Từ chối nghiệm thu công trình, hạng mục công trình không đúng thiết kế kiến trúc được duyệt.

Nghĩa vụ của tổ chức hành nghề kiến trúc:

– Hoạt động đúng ngành, nghề đã đăng ký;

– Thực hiện đúng hợp đồng đã giao kết với khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật;

– Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc theo hợp đồng đã giao kết, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật, tổ chức quản lý không phù hợp hoặc vi phạm hợp đồng gây thiệt hại.

Giám sát tác giả

Tổ chức hành nghề kiến trúc, kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân có trách nhiệm giám sát tác giả trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Quyền của chủ thể thực hiện giám sát tác giả

– Yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện đúng thiết kế kiến trúc được duyệt;

– Trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân có chứng chỉ hành nghề kiến trúc giám sát tác giả theo hợp đồng và quy định của pháp luật;

– Thông báo, dừng việc giám sát tác giả nếu thời gian thi công xây dựng kéo dài hơn thời gian thi công xây dựng trong hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

– Từ chối yêu cầu điều chỉnh thiết kế kiến trúc bất hợp lý của chủ đầu tư;

– Từ chối ký vào biên bản nghiệm thu công trình khi thi công không đúng với thiết kế kiến trúc được duyệt.

Nghĩa vụ của chủ thể thực hiện giám sát tác giả

– Tham gia nghiệm thu hoàn công công trình theo quy định của pháp luật và hợp đồng với chủ đầu tư;

– Thực hiện chnh sửa bất hợp lý trong thiết kế kiến trúc theo yêu cầu của chủ đầu tư;

– Thông báo cho chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về kiến trúc địa phương xử lý khi phát hiện việc thi công không đúng với thiết kế kiến trúc được duyệt.

Trên đây là nội dung bài viết Quy định về hành nghề kiến trúc đối với tổ chức. Nếu có vướng mắc trong quá trình giải quyết hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất 1900252511.

Xem thêm:

Một số điều cần biết về hành nghề kiến trúc hiện nay

Quy định pháp luật về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *