Sức mạnh thị trường là gì? Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định như thế nào về sức mạnh thị trường, cách xác định sức mạnh thị trường. Hãy cùng Lawkey tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây

Khái quát về sức mạnh thị trường

Khái niệm

Sức mạnh thị trường là khả năng duy trì giá cả trên mức giá cạnh tranh hoặc giảm chất lượng hoặc sản lượng dưới mức cạnh tranh mà vẫn thu được lợi nhuận.

Xác định sức mạnh thị trường

Các yếu tố xác định sức mạnh thị trường của doanh nghiệp:

    – Số lượng các nhà cung cấp cạnh tranh đối với cùng 1 sản phẩm, thị phần và mức độ tập trung.

    – Rào cản gia nhập thị trường.

    – Rào cản mở rộng thị trường.

    – Sức mạnh của người mua.

   – Khả năng loại bỏ cạnh tranh.

Sức mạnh thị trường theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018

Pháp luật cạnh tranh hiện hành không có quy định về “sức mạnh thị trường”. Nhưng có đưa ra cách xác định “sức mạnh thị trường đáng kể” giúp khắc phục hạn chế của Luật Cạnh tranh 2004 khi chủ yếu dựa vào tiêu chí thị phần để làm thước đo sức mạnh thị trường.

Các yếu tố để xác định sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp quy định tại Điều 26 Luật Cạnh tranh 2018
  • Tương quan thị phần giữa các doanh nghiệp trên thị trường liên quan.
  • Sức mạnh tài chính, quy mô của doanh nghiệp.
  • Rào cản gia nhập, mở rộng thị trường đối với doanh nghiệp khác.
  • Khả năng nắm giữ, tiếp cận, kiểm soát thị trường phân phối, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ hoặc nguồn cung hàng hóa, dịch vụ.
  • Lợi thế về công nghệ, hạ tầng kỹ thuật;Quyền sở hữu, nắm giữ, tiếp cận cơ sở hạ tầng.
  • Quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ
  • Khả năng chuyển sang nguồn cung hoặc cầu đối với các hàng hóa, dịch vụ liên quan khác.
  • Các yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh.

Cách xác định thị phần

Các xác định thị phần quy định tại Điều 10 Luật Cạnh tranh 2018

Điều 10. Xác định thị phần và thị phần kết hợp

1. Căn cứ vào đặc điểm, tính chất của thị trường liên quan, thị phần của doanh nghiệp trên thị trường liên quan được xác định theo một trong các phương pháp sau đây.

a) Tỷ lệ phần trăm giữa doanh thu bán ra của doanh nghiệp này với tổng doanh thu bán ra của tất cả các doanh nghiệp trên thị trường liên quan theo tháng, quý, năm.

b) Tỷ lệ phần trăm giữa doanh số mua vào của doanh nghiệp này với tổng doanh số mua vào của tất cả các doanh nghiệp trên thị trường liên quan theo tháng, quý, năm.

c) Tỷ lệ phần trăm giữa số đơn vị hàng hóa, dịch vụ bán ra của doanh nghiệp này với tổng số đơn vị hàng hóa, dịch vụ bán ra của tất cả các doanh nghiệp trên thị trường liên quan theo tháng, quý, năm.

d) Tỷ lệ phần trăm giữa số đơn vị hàng hóa, dịch vụ mua vào của doanh nghiệp này với tổng số đơn vị hàng hóa, dịch vụ mua vào của tất cả các doanh nghiệp trên thị trường liên quan theo tháng, quý, năm.

2. Thị phần kết hợp là tổng thị phần trên thị trường liên quan của các doanh nghiệp tham gia vào hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc tập trung kinh tế.

.

Doanh thu bán, doanh số mua vào hoặc số đơn vị hàng hóa, dịch vụ được coi là căn cứ để xác định thị phần.

Cách xác định thị phần của nhóm doanh nghiệp liên kết

Cách xác định thị phần của nhóm doanh nghiệp liên kết quy định tại Điều 10 Nghị định 35/2020/NĐ-CP:

“Điều 10. Xác định thị phần của nhóm doanh nghiệp liên kết

1. Doanh thu bán ra, doanh số mua vào, số đơn vị bán ra, mua vào đối với một loại hàng hóa, dịch vụ của nhóm doanh nghiệp liên kết được xác định như sau:

a) Doanh thu bán ra, doanh số mua vào, số đơn vị bán ra, mua vào đối với một loại hàng hóa, dịch vụ để xác định thị phần của nhóm doanh nghiệp liên kết được tính bằng tổng doanh thu bán ra, doanh số mua vào, số đơn vị bán ra, mua vào đối với loại hàng hóa, dịch vụ đó của tất cả doanh nghiệp trong nhóm doanh nghiệp liên kết.

b) Doanh thu bán ra, doanh số mua vào, số đơn vị bán ra, mua vào đối với một loại hàng hóa, dịch vụ của nhóm doanh nghiệp liên kết không bao gồm doanh thu bán ra, doanh số mua vào, số đơn vị bán ra, mua vào từ việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong nhóm doanh nghiệp liên kết.

2. Thị phần của doanh nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp liên kết là thị phần của nhóm doanh nghiệp liên kết đó.

>> Xem thêm: Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm

Trên đây là nội dung bài viết Sức mạnh thị trường theo quy định pháp luật hiện hành. Hãy liên hệ Lawkey để thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp nhanh nhất.